Vipava

Ureditev reke Vipave v Vipavi: Ureditev od mostu na Vojkovi ulici do glavne ceste
post_image

Naročnik / investitor: Republika Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

Kategorija projekta: Vzdrževalna dela v javno korist na področju urejanja voda

Trajanje projekta: 2 leti

 

Kratek opis projekta: 

V Vipavi od mostu na Vojkovi ulici do glavne ceste se izvaja obnova dotrajanih obstoječih obrežnih zavarovanj, nadvišanje posameznih obrežnih zavarovanj, izvajajo se tudi ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda z elementi krajinske ureditve, ti pa so protierozijska zaščita brežin, nad katerimi so izvedene tribune z dostopi do vode.