Vodno gospodarstvo

Našo večinsko dejavnost predstavljajo hidrogradnje in urejanje voda. V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje naloge:

Vzdrževanje

Vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in rečnih strug na vodotokih porečja reke Save in Soče.

Gradnja

Gradnja hidrotehničnih objektov na podlagi pogodb za posamezne naročnike, pridobljene na javnih razpisih ali z zbiranjem ponudb.

Onesnažene vode

Naloge in ukrepe preprečevanja, čiščenja in odprave posledic onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda zaradi naravnih ali drugih nesreč z nevarnimi snovmi na celotnem območju Republike Slovenije.

Nizke gradnje

Družba Hidrotehnik d.o.o. je na področju nizkih gradenj prepoznavna predvsem na območju osrednje Slovenije. Dela, ki jih v okviru nizkih gradenj opravlja, so:

  • Gradnja in urejanje cest in ulic ter gradnja komunalne infrastrukture.
  • Izvedba meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, plinovoda in vročevoda, vodohrane in črpališč.
  • Izvedba zunanje ureditve objektov.
  • Deponije komunalnih odpadkov - izgradnja odlagalnega polja.
  • Gradbena dela za kabelsko kanalizacijo (elektro, telekom).
  • Krajinske ureditve.
  • Prestavitve strug in ureditev obvodnega prostora.

Visoke gradnje

Družba Hidrotehnik d.o.o. se na področju visokih gradenj ukvarja predvsem z:

  • Gradnjo industrijskih objektov
  • Montažnih trgovinskih objektov
  • Izvedbo naselij individualnih hiš

Betonarna Mengeš

Družba Hidrotehnik d.o.o. ima lastno proizvodnjo betonskih mešanic v betonarni Topole pri Mengšu, kjer proizvede 80% betona za trg in 20% za lastne potrebe.

Obišči spletno stran