O nas

Družba s 70 letno tradicijo

Družba Hidrotehnik d.o.o. je družba s 70 letno tradicijo, specializirana za področje nizkih in manjših visokih gradenj, hidrogradnjo ter urejanje voda. Na podlagi pridobljene koncesije opravlja tudi gospodarsko javno službo na povodju srednje Save in Soče, ki obsega vzdrževalna dela na vodotokih in odpravo posledic neurij ter poplav. Družba ima lastno betonarno za proizvodnjo betonskih mešanic, mehanične delavnice in lastno gradbeno mehanizacijo. Z lastno projektno dejavnostjo naročnikom zagotavlja sodobno zasnovane rešitve, kjer sta načrtovanje in izvedba vedno v sožitju z naravo in okoljem.

V družbi je 130 zaposlenih, svojo dejavnost ima organizirano v treh poslovnih enotah: v Ljubljani, Novi Gorici in Mengšu.

Področje storitev na vodotokih – gospodarska javna služba na področju urejanja voda

Obsega najpomembnejši del dejavnosti družbe, saj je le-ta specializirana za izvajanje hidrotehničnih del. Od Ministrstva za okolje in prostor je družba pridobila koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe na povodju srednje Save in Soče. Koncesija obsega projektiranje, investicijsko vzdrževanje, rečno nadzorno službo, upravljanje z zapornicami, vzdrževanje vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč, izvajanje izrednih ukrepov v času poplav in hudourniških izbruhov ter sanacijska dela po naravnih nesrečah.

Področje betonarne

Družba razpolaga z lastno betonarno, s katero zagotavlja izdelavo vrhunskih betonskih mešanic za lastno uporabo in za prodajo na trgu.

Področje gradbene dejavnosti – nizke in visoke gradnje

Obsega pomemben del poslovanja, ki vključuje gradnjo in urejanje cest in gradnjo celotne komunalne infrastrukture (izgradnja kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, črpališč) ter urejanje zunanje ureditve objektov. V zadnjih letih je družba uspešno dodala še novo področje in sicer področje visokih gradenj.

Projektiranja

Lastna projektivna dejavnost obsega ekipo izkušenih projektantov za vse vrste objektov, med njimi so specializanti za vse vodnogospodarske objekte.

Zgodovina podjetja

2020

Družba Hidrotehnik se iz delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo

2008

V maju mesecu se je država umaknila iz lastniške strukture družbe, od julija meseca pa delnice družbe ne kotirajo več na borzi.

1997

Na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter Zakona o gospodarskih družbah se je družba Hidrotehnik v letu 1997 preoblikovala v delniško družbo Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d. Ljubljana.

1987

Dne 28. 4. 1987 se je TOZD Hidroinženiring izločil iz VGP Hidrotehnik in postal samostojno podjetje.

1977

Dne 14. 3. 1977 se je spremenilo ime podjetja, in sicer v Vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik Ljubljana p.o., v kateri sestavi so bili: TOZD Hidrogradnje,TOZD Hidroinženiring in Skupne službe (DSSS).

1975

Dne 23. 4. 1975 je v sodni register vpisano konstituiranje delovne organizacije s TOZD z nazivom Vodnogospodarsko podjetje Ljubljana, p.o.

1967

Dne 15.6.1967 se je podjetju pripojila Vodna skupnost za meliorizacijo Ljubljanskega barja, Ljubljana.

1965

Družba je bila vpisana v register podjetij pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 19. 7. 1965, in sicer kot Vodna skupnost Ljubljanica - Sava, sedež Črtomirova ulica 8, Ljubljana. Novo podjetje je nastalo s tem, da je Vodna skupnost Ljubljanica - Sava v skladu z določili 121. člena v zvezi z 18. členoma Temeljnega zakona o vodah (SFRJ 13/65) spremenila status v podjetje.

1958

Leta 1958 je bila Sekcija za zgornjo Savo reorganizirana v Vodno skupnost za ljubljanski okraj in leta 1960 preimenovana v Vodno skupnost Ljubljanica - Sava.

1945

Družba Hidrotehnik d.d. Ljubljana ima korenine v ustanovitvi Glavne uprave za vodno gospodarstvo pri Ministrstvu za gradnje LRS, ustanovljene leta 1945. Glavna uprava je imela več vodnogospodarskih uprav kot terenskih organov, med njimi VGU za Gornjo Savo v Ljubljani.

Osebna izkaznica

Osnovni podatki podjetja

Popolno ime
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
Kratko ime
HIDROTEHNIK d.o.o.
Sedež
Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana
TRR
Nova KBM d.d. SI56 0400 1004 9471 929
NLB d.d. SI56 0292 3001 7360 812
Addiko Bank d.d. SI56 3300 0000 3314 966
Matična številka
5142342
Davčna številka
71891935
Glavna dejavnost
42.910 Gradnja vodnih objektov
Osnovni kapital
1.604.373,23 EUR
Registracija
Okrožno sodišče v Ljubljani, zap. št. vpisa 10106500, datum vpisa pri registrskem organu 14.3.1990
Poslovodstvo
Boštjan Rigler, generalni direktor
Nadzorni svet
Vesna Južna, predsednica
Denis Novak, član