Slano blato

Ureditev povirnega dela hudournika Grajšček na vplivnem območju plazu Slano blato v občini Ajdovščina
post_image

Naročnik / investitor: RS – Ministrstvo za okolje in prostor

Kategorija projekta: Manj zahteven - Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti (CC-SI 21520)

Trajanje projekta: 4 mesece, zaključeno april 2022

 

Kratek opis projekta: Plaz Slano Blato velja za enega najstarejših dokumentiranih plazov v RS in se je nazadnje obsežneje aktiviral konec leta 2000 po dolgotrajnem in intenzivnem jesenskem deževju, na podlagi opazovanja pa je evidentno, da je plaz v konstantnem premikanju. Zaradi poslabšanja erozijskih razmer je bilo potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje stanja. Poleg stabilizacijskih, je bilo na plazu kot enega glavnih ukrepov nujno zagotoviti kvalitetno odvodnjo. Med te sodijo predvsem ukrepi za površinsko odvodnjo, kot tudi drenažni sistemi za zmanjševanje količin talne vode, ki je bila zajeta z drenažnimi gnezdi, formiranimi kot izkop plazovine na mestu pojavljanja vode. Odvod zajete vode je izveden preko odvodnih PEHD cevi premera 200mm, ki se stekajo v kineto. Posamezni pragovi, ki služijo za stabilizacijo nivelete, so izvedeni kot težnostni objekti iz grobega kamna v betonu. 

 

Po končanih delih se je posulo nastilo in posejalo travno mešanico z gnojilom na območju brežine in v pasu posegov, saj je v sklopu ureditev nujna tudi biotehnična sanacija območja za vzpostavitev pokrovnega vegetacijskega sloja, ki koristno vpliva na stabilnostne razmere na plazovitem terenu.

Pogoji za delo so bili neugodni in so potekali v ekstremnih razmerah: v strmini, vodi, blatu ter ozkih koridorjih, ki so zahtevale izkušenega in ustrezno opremljenega izvajalca za tovrstna dela. Izkopi so bili izvedeni z namenskim bagrom pajkom, za dovoz materialov pa je bil potreben pretovor na manjši gosenični transportni demper.