Projekti v izvajanju

 • Vzdrževalna dela na Iški med Vrbljenami in Tomišljem

  30 Oktober, 2018

  Vzdrževalna dela na Iški med Vrbljenami in Tomišljem

  V letu 2018 je Hidrotehnik v sklopu vzdrževalnih del saniral staro regulacijo reke Iške med Vrbljenami in Tomišljem, dolvodno od mostu, kjer struga zavije levo, v dolžini ca. 240 m. Porušeni stari kamnito-betonski zidovi so bili odstranjeni, oblikovani so bili ustrezni pretočni profili z blagimi nakloni brežin in zemljatim visokovodnim nasipom. Mestoma so bila v obliki kamnite drče izvedena zavarovanja pred globinsko erozijo ter v obliki kamnitih reber obrežna zavarovanja v suho pred bočno erozijo.

  Več...

 • Zavarovanje zajede Save pod naseljem Brinje

  28 September, 2018

  Zavarovanje zajede Save pod naseljem Brinje

  Hidrotehnik v sklopu sanacijskih del izvaja zavarovanje obsežne erozijske zajede levega brega Save pod naseljem Brinje. Zgrajene so štiri jezbice – »odbijači« iz kamnite zložbe, ki bodo na tem odseku v času visokih voda preusmerjale matico vodotoka z največjimi hitrostmi od brežine stran proti sredini vodotoka.

  Več...

 • HIDROTEHNIK obnavlja pragove na Kamniški Bistrici

  20 April, 2018

  HIDROTEHNIK obnavlja pragove na Kamniški Bistrici

  V okviru izvajanja javne službe na področju urejanja voda in pod nadzorom Direkcije za vode Republike Slovenije, Hidrotehnik izvaja vzdrževalna dela na pragovih Kamniške Bistrice na območju med Kamnikom in Stranjami. Kamniška Bistrica je na tem odseku urejena z nizom 22 prečnih objektov - pragov, ki umirjajo njen hudourniški značaj, preprečujejo nenadzorovano poglabljanje in bočno erozijo ter vzdržujejo vzdržno, dinamično premeščanje plavin.

  Več...

Zadnji izvedeni projekti

 • Spremljanje naravnega širjenja struge Save pri Šentjakobu

  04 Januar, 2019

  Spremljanje naravnega širjenja struge Save pri Šentjakobu

  V sodelovanju z UL BF Oddelkom za gozdarstvo smo opravili snemanje s kopterjem na območju struge reke Save pri Šentjakobu. Spremljanje in čim boljše razumevanje naravnih erozijskih procesov, sprememb rečnega režima in delovanja zgrajenih usmerjevalnih ureditev je ključnega pomena za ustrezno načrtovanje in izvajanje bodočih vzdrževalnih del in ureditev.

  Več...

 • Hidrotehnik na Plaži Sava

  01 Junij, 2018

  Hidrotehnik na Plaži Sava

  31.5.2018 je potekala otvoritev plaže na Savi v območju Nature nad Črnuškim mostom, ki jo je sanirala Mestna občina Ljubljana s finančno podporo Ministrstva za okolje in prostor. Hidrotehnik je na sonaravni način saniral brežino in uredil dostop do vode (tudi za intervencijska vozila); kar je omogočilo postavitev ležalnih ploščadi za sončenje, ki so jih oblikovali v skupini prostoRož, in izvedbo ostalih hortikulturnih del in ureditev za prijetno počutje obiskovalcev.

  Več...

 • Sanacijska in ureditvena dela na hudourniškem območju Jepihovec

  05 Februar, 2018

  Sanacijska in ureditvena dela na hudourniškem območju Jepihovec

  Hidrotehnik je v drugi polovici leta 2017 skupaj s podizvajalcem Nivo EKO uredil hudourniško območje hudournika Jepihovec, ki je bilo v ujmi 2016 povsem razdejano. Dela so bila izvedena v okviru izvajanja sanacijskih ukrepov na območju porečja Savinje, financiranega s strani države.

  Več...

Vodnogospodarska
javna služba

Glavna dejavnost Družbe Hidrotehnik d.d. je izvajanje (koncesija) gospodarske javne službe s področja voda.

Spošno o gospodarski javni službiVloga institucij pri javni službiPostopek prijave – delovanje javne službe v praksi

Hidrološka opozorila

Nedelja, 17.2.2019 ob 8h

Dodatnega opozorila ni.

Vir: ARSO