Projekti v izvajanju

 • Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

  07 Marec, 2019

  Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

  7.3.2019 je Hidrotehnik skupaj s projektnimi partnerji v Ajdovščini so-organiziral uspešni predstavitveni dogodek projekta LIFE ViVaCCAdapt s tematskim naslovom »Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini«. Na dogodku so bili predstavljeni rezultati doseženi po polovici projekta, ki se je sicer začel 1.6.2016 in se bo končal 30.6.2021. Projekt sofinancirata program LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.

  Več...

 • Vzdrževalna dela na Iški med Vrbljenami in Tomišljem

  30 Oktober, 2018

  Vzdrževalna dela na Iški med Vrbljenami in Tomišljem

  V letu 2018 je Hidrotehnik v sklopu vzdrževalnih del saniral staro regulacijo reke Iške med Vrbljenami in Tomišljem, dolvodno od mostu, kjer struga zavije levo, v dolžini ca. 240 m. Porušeni stari kamnito-betonski zidovi so bili odstranjeni, oblikovani so bili ustrezni pretočni profili z blagimi nakloni brežin in zemljatim visokovodnim nasipom. Mestoma so bila v obliki kamnite drče izvedena zavarovanja pred globinsko erozijo ter v obliki kamnitih reber obrežna zavarovanja v suho pred bočno erozijo.

  Več...

Zadnji izvedeni projekti

 • Hidrotehnik ob Vipavi zgradil protipoplavni zid na območju Miren - Grabec

  09 September, 2020

  Hidrotehnik ob Vipavi zgradil protipoplavni zid na območju Miren - Grabec

  Hidrotehnik je zgradil PROTIPOPLAVNI ZID NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih VISFRIM«. Naročnik in sofinancer (1/3) del je bila OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA. Ta projekt ima podporo čezmejnega Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

  Več...

 • Sanacija in rekonstrukcija zadrževalnika Podutik na Glinščici

  17 Junij, 2019

  Sanacija in rekonstrukcija zadrževalnika Podutik na Glinščici

  Za naročnika, Mestno občino Ljubljana, je Hidrotehnik v letu 2019 izvedel sanacijo suhega zadrževalnika in rekonstrukcijo iztočnega objekta zadrževalnika nad Podutiško cesto na Glinščici. S tem je izboljšana poplavna varnost na območju zadrževalnika, poplavne razmere dolvodno pa se ne poslabšujejo.

  Več...

 • Hidrotehnik na dogodkih ob svetovnem dnevu voda

  22 Marec, 2019

  Hidrotehnik na dogodkih ob svetovnem dnevu voda

  Hidrotehnik je 22.3. v sklopu odprtih vrat Direkcije RS za vode (DRSV), ob svetovnem dnevu voda, na terenu predstavil jezbice na Savi na levem bregu Save pod naseljem Brinje pri Šentjakobu v občini Dol pri Ljubljani. Dan prej je Hidrotehnik v okviru projekta Frisco 2.1, na Osnovni šoli Podčetrtek izvedel izobraževalni dogodek, namenjen osnovnošolskim otrokom, ki se ga je udeležilo 30 učencev.

  Več...

Vodnogospodarska
javna služba

Glavna dejavnost Družbe Hidrotehnik d.o.o. je izvajanje (koncesija) gospodarske javne službe s področja voda.

Spošno o gospodarski javni službiVloga institucij pri javni službiPostopek prijave – delovanje javne službe v praksi

Hidrološka opozorila

Sreda, 19.1.2022 ob 9h

Dodatnega opozorila ni.

Vir: ARSO