Sanacija treh hudournikov v Suhadolu in Zidanem mostu

08 September, 2017

HIDROTEHNIK je v letu 2017 s sanacijskimi in ureditvenimi deli zmanjšal ogroženost pred hudournikom Suhadolski graben, hudournikom pri Zidanem mostu 1 in pred hudournikom Cestnikov graben na območju Suhadola in Zidanega mosta. V vodni ujmi 2016 so vsi hudourniki s plavinami zasuli spodnje odseke in prepuste na prometnicah; največ težav pa je povzročil hudournik pri Zidanem mostu 1, ki je ogrozil dve stanovansjki hiši, uničil MHE in prekinil promet na državni cesti in železnici.

Določene erodirane odseke smo s serijo ustavitvenih pragov in obrežnimi zavarovanji zavarovali pred nadaljnjim globinskim in bočnim erodiranjem, zgradili zaplavne pregrade za zadrževanje lesenega plavja in viškov naplavin ter na utesnjenih odsekih zgradili hudourniške kinete in ustrezne vtoke v prepuste. V sklopu sanacije je bilo v sodelovanju z občino nekaj neustreznih cevnih prepustov zamenjanih z ustreznimi premostitvami. Izvedene ureditve v okviru projektnih izhodišč bistveno zmanjšujejo ogroženost ljudi, objektov in infrastrukture v primeru visokih hudournih voda in rušilnih hudourniških procesov.

Kljub temu – tako kot ob vseh hudourniških vodotokih - velja, da moramo ob napovedi možnosti hudourniških poplav ali ob izjemno intenzivnih ali dolgotrajnih padavinah na območjih potencialnega dosega visokih hudournih voda, ravnati skrajno previdno. Nevarni naravni procesi in pojavi namreč niso, in verjetno nikoli ne bodo, povsem predvidljivi – zlasti ne različni scenariji verižnih reakcij več vrst naravnih procesov (npr. plazenje tal : poplave) in človeških vplivov (npr. neprimerni posegi v območje vodotokov, kot so odlaganje materiala, deponiranje hlodovine in drv na neustrezna mesta idr.), zato je poznavanje in izvajanje samozaščitnih in vzajemnih ukrepov ključnega pomena.

To ne velja samo za Slovenijo, ampak o intenzivnih in težko (ne)predvidljivih lokalnih ekstremnih hudourniških izbruhih poročajo iz vseh držav podpisnic Alpske konvencije. Ključno sporočilo je, da sicer t.i gradbeni ukrepi in redno vzdrževanje ostajajo zelo (naj)pomembni protipoplavni ukrepi (zlasti na hudourniških območjih, kjer je čas od opozorila do nastopa dogodka in možnosti umika ali izvajanja zaščitnih ukrepov izjemno kratek – ali pa ga sploh ni), vendar pa se je treba zavedati njihovih omejitev in intenzivirati tudi vse ostale t.i. ne-gradbene ukrepe – prvenstveno z namenom zaščite življenj in zdravja ljudi ter zmanjšanja vseh ostalih škod. Pri tem moramo sodelovati vsi.

Nedvomno je sicer na prvem mestu ustrezno prostorsko načrtovanje in raba prostora – umik iz območij nevarnosti in izvajanje ustreznih omilitvenih ukrepov. Toda enako pomembno je, da se kontinuirano aktivno odzivamo na dejstvo, da je veliko (večina) hudourniških vršajev bodisi poseljenih, bodisi čez njih poteka infrastruktura oz. da se veliko škodnega potenciala nahaja v območju vpliva visokih (rušilnih) hudournih voda. Na teh območjih je z rednim vzdrževanjem hudourniških območij in ureditev treba preprečevati povečevanje ogroženosti in z ustreznim ozaveščanjem in doslednim izvajanjem vseh ukrepov iz faz pripravljenosti in odzivanja v praksi izvajati t.i. »celostno obvladovanje ogroženosti pred poplavami«. To ni prazni »teoretični izraz«, ampak je bolj ali manj posrečeno poimenovanje edine praktične rešitve, s katero lahko obvladujemo tudi t.i. »preostalo ogroženost«.

Cestnikov graben - zaplavno-ustalitvena pregrada
Cestnikov graben - ustalitev dna in brežin z namenom varovanja lokalne ceste
Cestnikov graben - ustalitev nivelete s serijo talnih pragov
Cestnikov graben - ena izmed novih premostitev, ki je zamenjala neprimerni cevni prepust
Cestnikov graben - pred izvedbo ureditvenih del
Cestnikov graben - po izvedbi ureditvenih del
Cestnikov graben - po izvedbi ureditvenih del
Suhadolski graben - naplavine po neurju 29. avgusta 2016
Suhadolski graben - čiščenje cestnega prepusta državne ceste po neurju 29. avgusta 2016
Suhadolski graben - ureditve pred vtokom v cestni prepust državne ceste
Suhadolski graben - ureditve pred vtokom v cestni prepust državne ceste
Suhadolski graben - ustalitveno zaplavne pregrade
Suhadolski graben - ustalitveno zaplavne pregrade
Suhadolski graben - ustalitveno zaplavna pregrada in nova, ustreznejša premostitev
Suhadolski graben - ustalitveno zaplavna pregrada
Suhadolski graben - serija ustalitvenih pragov v zaledju
Suhadolski graben - pogled dolvodno skozi "grablje" na prelivu pregrade
Hudournik pri hiši Zidani most 1 - po neurju in delni odstranitvi naplavin
Hudournik pri hiši Zidani most 1 - po neurju in delni odstranitvi naplavin
Hudournik pri hiši Zidani most 1 - po izvedenih sanacijskih delih
Hudournik pri hiši Zidani most 1 - ustalitveno zaplavna pregrada
Hudournik pri hiši Zidani most 1 - ustalitveno zaplavna pregrada in ureditve v zaledju
Hudournik pri hiši Zidani most 1 - hudourniška kineta pred vtokom v prepust pod državno cesto
Hudournik pri hiši Zidani most 1 - hudourniška kineta pred vtokom v prepust pod državno cesto