Hidrotehnik obnovil hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu

17 April, 2014

V začetku 2014 je Hidrotehnik v okviru izvajanja gospodarske službe urejanja voda obnovil ustalitveno hudourniško pregrado na Mačkovem grabnu, s čimer se vzdržuje funkcionalnost sistema hudourniških ureditev. Dotrajan betonski objekt, zgrajen v času Kraljevine Jugoslavije med leti 1925 do 1938, je bil saniran s strojno predzidavo iz kamna v betonu in delno nadvišan.

Povod za ureditev hudournika Mačkov graben je bilo neurje 8. avgusta 1924, ko je podivjani hudournik opustošil celo dolino - podrtih je bilo več hiš in hlevov, 1 žaga in 2 mlina. Umrla sta gospodar domačije Maček in njegov pastirček, utopilo se je tudi veliko živine. Dolina je bila v celoti zasuta z naplavinami, ponekod tudi do 20 m visoko. Sistematična ureditev hudournika (sistem hudourniških ustalitvenih in zaplavnih pregrad ter biotehnična protierozijska zavarovanja v povirju), izvedena v letih 1925 do 1938, je bistveno ublažila hudourniško problematiko in zaradi zadrževanja voda in plavin v povirju pozitivno vplivala tudi na dolvodne odseke hidrosistema Gradaščice.

Stanje neposredno po zaključku del
Stanje pred začetkom del
Čiščenje pregrade
Predzidava pregrade
Predzidava pregrade