Hidrotehnik ob Vipavi zgradil protipoplavni zid na območju Miren - Grabec

09 September, 2020

Hidrotehnik je zgradil PROTIPOPLAVNI ZID NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih VISFRIM«. Naročnik in sofinancer (1/3) del je bila OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA. Ta projekt ima podporo čezmejnega Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

V zaselku Grabec je poplavno ogroženih več hiš in gospodarskih poslopij. Zaradi novega ca. 240 m dolgega protipoplavnega zidu je njihova ogroženost bistveno zmanjšana. Zadnja stoletna voda je bila leta 2010, ko so bile precej obsežne poplave, zid pa je še pol metra višji od nivoja v letu 2010. Posebnost protipoplavnega zidu je, da ima montažni del, ki se ga namesti le ob povečani ogroženosti zaradi poplav. Montažni del bo shranjen v skladišču civilne zaščite. Ob alarmu za poplave je mogoče montažni del hitro namestiti. Seveda je v sklopu pripravljenosti na poplave pomembno, da bodo pristojne institucije redno izvajala redna usposabljanja in vaje intervencijskih enot ter ozaveščanja prebivalstva o pomenu samozaščitnega ukrepanja pred, med in po poplavah.

V soboto 29.8.2020 je Civilna Zaščita občine Miren - Kostanjevica prevzela v upravljanje prvi od treh delov montažne protipoplavne pregrade v zaselku Grabec v spodnjem delu Mirna.

Več informacij:

Viri: Novica in podnapisi med drugim povzemajo vsebine iz projektne dokumentacije P-900/17, nov.2017, HYDROTECH d.o.o. in strokovne dokumentacije in podatkovnih baz Hidrotehnik-a.

Območje Miren – Grabec je zaselek, ki leži ob stari cestni povezavi za Trst, neposredno ob državni meji z Italijo. V zaselku Grabec je ob visokih vodah Vipave poplavno ogroženih več hiš in gospodarskih poslopij.
Odločitev za izgradnjo visokovodnega zidu je bila sprejeta predvsem zaradi utesnjenosti prostora in neposredne bližine struge reke Vipave.
Obiskovalcu Mirna lahko šele pogled iz zraka na Vipavsko dolino razkrije, kako zelo vijugava je reka Vipava na območju naselja Miren.
Ob strugi Vipave je nekoč deloval mlin in obrat usnjarske predelave. Zajem vode je bil urejen z jezom, ki pa je bil zaradi dolgotrajnega propadanja spremenjen v drčo.
Protipoplavni zid v strugi poleg funkcije obrambe pred poplavo predstavlja tudi zaščito obstoječega obrežnega zidovja, ki je bilo vsled izpostavljenosti vodnemu toku že precej dotrajano ter ponekod tudi porušeno.
Trasa protipoplavnega zidu, v skupni dolžini L=242.9 m, se prilagaja obstoječi liniji levo brežnih zidov.
Izvedene in načrtovane protipoplavne gradnja ne bodo imele negativnega vpliva na poplavne razmere ožje in širše okolice. Visokovodne gladine Vipave ostanejo po izvedbi del nespremenjene.
Predvidena gradnja protipoplavnega zidu bo nudila projektirano poplavno varnost delu zaselka Grabec, medtem ko bo, za zagotovitev poplavne varnosti preostalega dela zaselka Grabec ter zaselka Vodmat, potrebno s protipoplavnimi ukrepi nadaljevati v kasnejših nadaljnjih fazah.
Ker bi na najnižjih mestih vrh zidu segal tudi do 2 m nad obstoječi teren je, zaradi zagotavljanja kvalitete bivalnega območja, na takih odsekih protipoplavni zid izveden kot dvodelna konstrukcija.
Spodnji del zidu, ki seže maksimalno 1.2 m nad obstoječi teren je fiksna armiranobetonska konstrukcija, preostali del pa predstavlja montažna mobilna stena, grajena iz aluminijastih lamel in stebričkov.
Ena izmed najbolj zahtevnih faz gradnje je bilo armiranje, opaženje in ustrezna namestitev vseh fiksnih delov montažnega dela zidu.
Detajl sidrne plošče pred betoniranjem.
Kljub razmeroma enostavni uporabi in vzdrževanju sistema montažnega dela protipoplavnega zidu je ključna dobra seznanjenost z vsemi vidiki in podrobnostmi ter doslednost pri izvajanju vseh postopkov. Nič ne sme biti prepuščeno naključju.
Občina Miren-Kostanjevica je s svojim proaktivnim preventivnim delovanjem z investicijami v zmanjšanje poplavne ogroženosti svojih občanov, dobrin in okolja vzorčni primer dobre prakse povečevanja odpornosti lokalnih skupnosti na naravne nesreče. Obenem je pomembno kontinuirano ozaveščati občane o pomenu samozaščitnih ukrepov in osebne odgovornosti.
Projektirana in izvedena višina zidu sega 0,5 m nad visokovodno gladino 100-letne povratne dobe, zabeleženo 19. septembra 2010.
Pogled iz smeri Z – V, na del, kjer je v zidu vgrajen dostop do struge.
Stebrički, elementi montažnega ograjnega sistema, so prav tako odstranljivi.
Prva lamela, ki nalega na zid, ima na spodnjem delu vgrajeno posebno kompenzacijsko gumo.
En segment zidu z vstavljenimi vsemi lamelami.
Ko se vstavi zadnjo lamelo, se vsak posamezni segment montažnega zidu »stisne« in fiksira s posebnimi »zategami«.
Betonski protipoplavni zid nadvišan z montažnim protipoplavnim sistemom zidu iz ALU lamel
Betonski protipoplavni zid nadvišan z montažnim protipoplavnim sistemom zidu iz ALU lamel
Betonski protipoplavni zid nadvišan z montažnim protipoplavnim sistemom zidu iz ALU lamel
Betonski protipoplavni zid z vgrajenim montažnim protipoplavnim sistemom zidu iz ALU lamel, ki se zmontira zgolj ob povečani ogroženosti zaradi poplav, skladno z dogovorjenim protokolom Civilne začite.
Zaradi razgibanega terena je bilo potrebno temelj zidu stopničiti.
Padavinska odpadna voda območja med protipoplavnim zidom in občinsko cesto se gravitacijsko odvaja v reko Vipavo, dokler to dopušča visokovodna gladina Vipave. V trenutku, ko to ni več mogoče, se voda v reko Vipavo prečrpava.
Odsek, kjer je v protipoplavnem zidu umeščen prehod do reke Vipave za namen vzdrževanja in ostalih potreb.
Elementi mobilne stene bodo hranjeni v skladiščih civilne zaščite, ki bo tudi pristojna in usposobljena za ravnanje z njo. Za upravljanje z mobilno steno bosta investitor in CZ sprejela poslovnik, ki bo predpisal vse podrobnosti okrog začetka priprav, montaže in demontaže mobilne stene, glede na hidrometeorološke napovedi pristojnih služb.