Hidrotehnik na Plaži Sava

01 Junij, 2018

31.5.2018 je potekala otvoritev plaže na Savi v območju Nature nad Črnuškim mostom, ki jo je zasnovala in financirala Mestna občina Ljubljana. Hidrotehnik je na sonaravni način saniral brežino in uredil dostop do vode (tudi za intervencijska vozila); kar je omogočilo postavitev ležalnih ploščadi za sončenje, ki so jih oblikovali v skupini prostoRož, in izvedbo ostalih hortikulturnih del in ureditev za prijetno počutje obiskovalcev.

Hidrotehnik je v projektu sodeloval kot projektant in izvajalec del. V sklopu ureditev je bila uporabljena tradicionalna tehnika urejanja vodotokov s slovenskim geografskim poreklom – imenovana »kranjska stena« (lesena kašta), ki je vpisana v Seznam žive nesnovne kulturne dediščine RS in predstavlja naravi in ljudem prijazno sanacijo obrežij.

Kot del slovenskih prireditev v počastitev evropskega leta kulturne dediščine, je na lokaciji otvoritve isti dan potekal tudi manjši dogodek osvetlitve pomena »kranjske stene«. Po uvodnih nagovorih predstavnikov ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za kulturo, Inštituta za vode in Hidrotehnika se je med prisotnimi razvila zanimiva diskusija o pomenu vzdržnega upravljanja z našim največjim bogastvom – vodo. Na način, ki v kar največji meri prispeva k dobremu stanju voda in vodnega okolja, ter istočasno v največji meri tudi zmanjšuje ogroženost ljudi in njihovega premoženja pred škodljivim delovanjem voda (poplave, erozija ...).

Tehnika »kranjska stena« je sicer pogosto uporabljena tehnika v okviru urejanja voda in sanaciji erozijskih in plazljivih območij; na straneh Hidrotehnika pa je mogoče o njej več prebrati v novicah ob izvedbi del na Klemenčevem v Kamniku leta 2015 na povezavah:

Povezava do opisa enote žive kulturne dediščine na straneh Ministrstva za kulturo:

Enota št. 2-00027: »Gradnja kranjskih sten / Building Carniolan walls« (vpisana dne 18.07.2013)

Povezava do novice MOL: Vabljeni na plažo Sava

Povezava: Kulturno društvo prostoRož

Savska plaža na desnem bregu Save ob pragu nad črnuškim mostom
Plaža leži na območju Nature 2000, naravne vrednote Sava in ekološko pomembnega območja, na katerem so posegi zelo omejeni
Savska plaža – pogled dolvodno; plaža je namenjena druženju, sončenju ... in ni kopališče
Savska plaža – okolju prilagojena ureditev z uporabo tradicionalne tehnike ozelenjene »kranjske stene« (lesena kašta)
Savska plaža – način, kako ljudem približevati reke in obvodno okolje z zavedanjem, da je območje v dosegu visokih poplavnih voda
Savska plaža – ležalniki, v obliki težke betonske konstrukcije, naj bi uspešno kljubovali vlečni sili visokih voda reke Save
Ozelenjena kranjska stena – lesena kašta; rešetkasta težnostna konstrukcija sestavljena iz medsebojno povezanih debel, zapolnjena s kamenjem – zaradi bližine Save je v temelju izvedeno dodatno globoko sidranje
Les, kamen in rastline; način vzdržnega sonaravnega urejanja in povezovanja našega okolja, ki se vklaplja v koncept zelene infrastrukture