Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini

07 Marec, 2019

7.3.2019 je Hidrotehnik skupaj s projektnimi partnerji v Ajdovščini so-organiziral uspešni predstavitveni dogodek projekta LIFE ViVaCCAdapt s tematskim naslovom »Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini«. Na dogodku so bili predstavljeni rezultati doseženi po polovici projekta, ki se je sicer začel 1.6.2016 in se bo končal 30.6.2021. Projekt sofinancirata program LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.

V začetku projekta je bila najprej opravljena analiza okolja in kmetijstva v Vipavski dolini, ki je predstavljala osnovo za pripravo »Strategije prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini 2017-2021«. Na podlagi te strategije, je bila pripravljena in v letu 2018 s strani občinskega sveta občine Ajdovščina tudi sprejeta »Strategija prilagajanja kmetijstva v občini Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski dolini za obdobje 2018-2021«. Namen strategije je krepitev lokalnih zmogljivosti kmetijskega sektorja za prilagajanje podnebnim spremembam, obvladovanje tveganj (suše, poplave, pozebe in močni vetrovi) in izkoriščanje priložnosti v kmetijstvu, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Druga pomembna izvršna akcija projekta je izdelava »Sistema za podporo odločanju o namakanju« (v nadaljevanju: SPON). SPON je namenjen svetovanju uporabniku kmetijskega zemljišča glede količinske in časovne komponente namakanja. V soglasju z lastniki zemljišč je bilo vgrajenih 35 TDR sond, ki merijo vlago v tleh. Ta podatek je skupaj z napovedjo evapotranspiracije in padavin ter podatkov o rastlini in tleh, osnova za izračun potrebe po namakanju za nekaj dni vnaprej. Trenutno potekajo zaključne kalibracije merilnikov, tako da bo po izvedbi predvidene izobraževalne delavnice sistem v začetku rastne sezone 2019 začel vsem uporabnikom na njihove računalnike in pametne telefone dnevno pošiljati elektronska sporočila s priporočilom za namakanje.

V okviru projekta je bila v letu 2018 tudi že izvedena poskusna zasaditev zelenega protivetrnega pasu, prvenstveno namenjenega zaščiti vrhnje plasti zemlje izza bariere pred negativnimi učinki burje – kot so erozija in izsuševanje tal Osnova za sadnjo predstavlja Elaborat: »Poskusna zasaditev protivetrnih pasov v Zgornji Vipavski dolini«, v katerem je opisan izbor drevesnih vrst, 6 različnih načinov poskusnih zasaditev (300 m dolg in 5 metrov širok pas združuje 6 x 50 m dolgih odsekov z različno vrstno sestavo, gostoto sadnje, velikostjo sadik in različnim rastrom sadnje), način priprave zemljišča, sadnje in zaščite ter vzdrževanja zasajenih površin.

Naravni omejki med parcelami, kot zaščita pred orkanskimi vplivi burje, so bili v Vipavski dolini znani že pred izvedbo agromelioracij. S slike npr. Ajdovskega polja po izvedbi melioracij je razvidno, da je bila žal večina teh pasov bodisi odstranjenih ali pa so preostanki pasov z vidika funkcionalnosti za protivetrno zaščito v zelo slabem stanju. Projektni partnerji LIFE ViVaCCAdapt si želijo, da bi demonstracija vzpostavitve protivetrne vegetacijske zaščite in z leti pridobljenimi podatki o najbolj uspešnem načinu zasaditve spodbudila več tovrstnih aktivnosti v Vipavski dolini.

Z zelo zanimivo predstavitvijo »Stanje in vizija namakanja v Vipavski dolini« in diskusijo je dogodek obogatil vabljen predavatelj iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Tomaž Primožič. Nazorno je predstavil možnosti sofinanciranja izgradnje ali posodobitve namakalnih sistemov v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 prek razpisov podukrepa M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in zlasti podukrepa M4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Na ministrstvu si želijo, da bi na letošnji razpis prišlo več prijav kot v preteklosti, pri čemer se zavedajo, da je zgodba o namakanju veliko širša kot zgolj vzpostavljanje namakalnih sistemov.

Več o LIFE ViVaCCAdapt na:

Spletna stran: http://www.life-vivaccadapt.si/sl/

Facebook profil: @LIFEViVaCCadapt

Testna zasaditev protivetrnega zaščitnega pasu v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt. Tovrstni ukrep lahko uvrstimo med rešitve prilagajanja na podnebne spremembe in ukrepe zelene infrastrukture.
Ajdovsko polje leta 1976, pred izvedbo agromelioracij – vidni so številni omejki, ki so blažili negativne učinke burje.
Ajdovsko polje leta 2017
Poleg rednega vzdrževanja se ob protivetrnem vegetacijskem pasu spremlja tudi njegov učinek (meritve hitrosti vetrov pred in izza bariere); seveda pa bo mogoče pravo uspešnost presojati šele čez nekaj let.
12.3.2019 sta si napredek projekta na terenu na Ajdovskem polju ogledala skrbnica projekta iz Evropske komisije, EASME, ga. Laura Giappichelli in g. Mitja Kaligarič
Primer TDR merilnika/sonde za merjenje količine vode v tleh, ki je na 35 lokacijah že vstavljen na primerno globino v tla
Sestavni del sistema za merjenje količine vode v tleh je nadzemni del, ki sprejema in oddaja podatke meritev
Gosta sta si ogledala tudi protivetrni nasad in vzpostavljen sistem monitoringa učinkovitosti