Hidrotehnik v občini Log – Dragomer gradi kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo

24 Avgust, 2020

Od junija 2020, ko je bil položen temeljni kamen, Hidrotehnik v konzorciju z Komunalno Gradnjo in Trgogradom, v občini Log – Dragomer gradi kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo. Vsi kanalizacijski vodi, teh je približno 23 kilometrov, ter čistilna naprava bodo morali biti zgrajeni zgolj v dveh letih in pol.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 3. sklop (Log – Dragomer)« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi; »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe; »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredeljujejo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj; »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.«

Dela potekajo v skladu z načrtom. Kje bo potekala nadaljnja gradnja, je odvisno od pridobljenih gradbenih dovoljenj za posamezen odsek naselij.

Več informacij lahko preberete tudi v novici (Dela potekajo na treh lokacijah) na strani MojaObcina.si.

Hidrotehnik v občini Log - Dragomer gradi kanalizacijsko omrežjee
Slovesnost ob položitvi temeljnega kamna, 23.06.2020
Temeljni kamen je položen
Na lokaciji bodoče čistilne naprave se gradi predobremenilni nasip
Pri gradnji vakuumske kanalizacije se koplje ožje jarke
Gradnja kanalizacijskih hišnih priključkov s hišnim vakuumskim jaškom se usklajuje z lastniki hiš
Za vakuumsko kanalizacijo se uporabljajo PE cevi, ki tvorijo absolutni vodotesen sistem. Spajanje cevi se izvaja z elektrouporovnimi spojkami tako, da so stiki vodotesno varjeni.
Ob vsaki stavbi bo v tleh vgrajen vakuumski jašek.