Hidrotehnik izvaja strokovno podporo v EU projektu SedAlp (Sediment management in Alpine basins)

03 Junij, 2013

Projekt "SedAlp" (Sediment management in Alpine basins: integrating sediment continuum, risk mitigation and hydropower) je bil odobren na četrtem razpisu programa Evropskega teritorialnega sodelovanja "Alpski prostor" in bo trajal od junija 2012 do maja 2015. Štirje partnerji iz Avstrije, dva iz Francije, eden iz Nemčije, pet iz Italije ter dva iz Slovenije (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / FGG ter Inštitut za vode Republike Slovenije / IzVRS), si v okviru projekta zavzemajo za bolj integrirano načrtovanje na področju problematike plavin in plavja v alpskih porečjih. Uradni opazovalec projekta iz Slovenije je občina Kamnik; Hidrotehnik pa, skladno s pogodbo s partnerjem IzVRS, ves čas trajanja projekta SedALP izvaja strokovno podporo.

Razvojne aktivnosti projekta so zajete v naslednjih delovnih sklopih:

  • dinamični transport plavin na ravni hudourniških območij
  • monitoring transporta plavin in plavja
  • interakcije z vodno infrastrukturo
  • upravljanje s plavinami in plavjem

Hidrotehnik preučuje testno hudourniško območje Bistričica in povodje Kamniške Bistrice v okviru občine Kamnik z nekaterih vidikov procesov in pojavov sproščanja, premeščanja in odlaganja plavin in lesenega plavja. Pričakuje se, da se bo na osnovi ugotovitev iz testnega območja, rezultatov skupnih čezmejnih aktivnosti in sinergijskih vplivov rezultatov vseh sodelujočih parterjev v okviru projekta prišlo do praktičnih strokovnih podlag za optimiranje upravljanja s plavinami in lesenim plavjem in posledično do racionalnejše porabe javnih sredstev in večje varnosti prebivalcev in infrastrukture. Končni uporabniki rezultatov bodo predvsem Ministrstvo za kmetijstvo in okolje / MKO in Agencija za okolje Republike Slovenije / ARSO (upravljanje z vodami), IzVRS (novelacija Načrtov upravljanja z vodami), koncesionarji - izvajalci obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda (ena izmed nalog je "skrb za pretočnost struge tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin") ter lokalne skupnosti (zagotavljanje varnosti občanov, njihovega premoženja, infrastrukture ... na učinkovit in racionalni način). 

Povezava na spletno stran projekta: http://www.sedalp.eu

 

SedAlp
SedAlp
SedAlp
SedAlp