O nas

Družba Hidrotehnik d.o.o. je družba s 70 letno tradicijo, specializirana za področje nizkih gradenj in hidrogradnjo ter urejanje voda. Na podlagi pridobljene koncesije opravlja tudi gospodarsko javno službo na povodju srednje Save in Soče, ki obsega vzdrževalna dela na vodotokih in odpravo posledic neurij ter poplav. Družba ima lastno betonarno za proizvodnjo betonskih mešanic, železokrivnico, mehanične delavnice in lastno gradbeno mehanizacijo. Z lastno projektno dejavnostjo naročnikom zagotavlja sodobno zasnovane rešitve, kjer sta načrtovanje in izvedba vedno v sožitju z naravo in okoljem. V zadnjem času veliko energije posveča razvojnim aktivnostim in vključevanju v evropske projekte na področju urejanja voda.

Področje storitev na vodotokih – gospodarska javna služba na področju urejanja voda

Obsega najpomembnejši del dejavnosti družbe, saj je le-ta specializirana za izvajanje hidrotehničnih del. Od Ministrstva za okolje in prostor je družba pridobila koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe na povodju srednje Save in Soče. Koncesija obsega projektiranje, investicijsko vzdrževanje, rečno nadzorno službo, upravljanje z zapornicami, vzdrževanje vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč, izvajanje izrednih ukrepov v času poplav in hudourniških izbruhov ter sanacijska dela po naravnih nesrečah.

Področje gradbene dejavnosti – nizke gradnje

Obsega pomemben del poslovanja, ki vključuje gradnjo in urejanje cest in gradnjo celotne komunalne infrastrukture (izgradnja kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, črpališč) ter urejanje zunanje ureditve objektov.

Področje betonarne, projektiranja in razvoja

Družba razpolaga z lastno betonarno, s katero zagotavlja izdelavo vrhunskih betonskih mešanic za lastno uporabo in za prodajo na trgu. V zadnjem času je povečala aktivnosti na področju razvoja betonskih mešanic, ki jih razvija skupaj z inštitutom IRMA v Ljubljani. Lastna projektivna dejavnost obsega ekipo izkušenih projektantov za vse vrste objektov, med njimi so specializanti za vse vodnogospodarske objekte. Družba Hidrotehnik d.o.o. je izvajalec projekta Mladi raziskovalci iz gospodarstva, pri katerem je kot soizvajalec udeležena tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. V družbi je 160 zaposlenih, svojo dejavnost ima organizirano v treh poslovnih enotah: v Ljubljani, Novi Gorici in Mengšu. Zaposleni se redno izobražujejo.

Članstvo

Družba Hidrotehnik d.o.o. je članica Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) pri Gospodarski zbornici Slovenije. Družba je tudi članica Obrtno-podjetniške zbornice.

Družbena odgovornost

Družba Hidrotehnik d.o.o. podpira aktivnosti v širšem družbenem okolju, prizadeva si za obveščanje prebivalstva o svojem poslanstvu in s posameznimi akcijami poziva prebivalce na območjih, kjer izvaja koncesijo k njihovi lastni aktivnosti in obveščanju o stanju na terenu. Družba podpira tudi nekatere športne aktivnosti, kot so sekcije mladih v hokeju, plavanju, borilnih veščinah, ter Kajakaški klub in Ljubljanski maraton ter ima svoje športno društvo, tj. Športno društvo Hidrotehnik.