Projekt BeWATER

Znanost v družbi: prilagajanje na podnebne spremembe v Sredozemlju

7. okvirni programNa Inštitutu za vode Republike Slovenije so v oktobru 2013 začeli z izvajanjem evropskega projekta katerega namen je aktivno sodelovanje družbe pri prilagajanju na klimatske spremembe v Sredozemlju (z okrajšavo BEWATER), ki je financiran iz 7. okvirnega programa Evropske unije v okviru pobude Znanost v družbi. V projekt je vključenih 12 organizacij iz 11 držav Evrope in severne Afrike. Projekt vodi Center za ekološke raziskave in gozdarstvo (CREAF) iz Španije.

Cilj evropskega projekta BEWATER je promovirati dialog in sodelovanje med znanostjo in družbo na področju trajnostnega upravljanja z vodami in prilagajanja podnebnim spremembam v Sredozemlju.

Projekcije bodočih podnebnih sprememb kažejo na vedno večje pomanjkanje vode in pogostejša ter daljša sušna obdobja v Sredozemlju. To bi lahko povzročilo socialno-ekonomske izgube in pomembno vplivalo na okolje.

BeWaterProjektni partnerji bodo v procese soodločanja vključevali tako znanstvenike kot tudi druge zainteresirane deležnike v štirih pilotnih porečjih v Sredozemlju na področju Slovenije, Španije, Cipra in Tunizije. V pilotnih porečjih bodo opredelili izzive podnebnih sprememb in možne načine upravljanja z vodami. Na podlagi teh informacij bodo deležniki sodelovali pri oblikovanju novih načrtov prilagajanja podnebnim spremembam v njihovih regijah. Projektne aktivnosti se bodo v Sloveniji izvajale na porečju reke Vipave, ki je bilo izbrano zaradi številnih hidroloških, morfoloških in bioloških obremenitev ter onesnaženja.

V projektu BEWATER si bodo partnerji prizadevali izboljšati ozaveščenost javnosti o pomenu trajnostnega gospodarjenja z vodami, razvijati inovativni proces medsebojnega učenja in ustvarjati večjo družbeno odgovornost na področju upravljanja voda. Ti trije dejavniki bodo ključnega pomena za opredeljevanje in izvajanje uspešnih strategij in politik prilagajanja podnebnim spremembam.

Vipava - vodozlivno območjeProjekt bo trajal do marca 2017 in ima skupni proračun v višini skoraj treh milijonov evrov. V projekt so vključeni raziskovalni inštituti, podjetja, nevladne organizacije, evropske institucije in platforme. Inštitut za vode Republike Slovenije je eden izmed štirih raziskovalnih organizacij vključenih v projekt in bo vodil izvajanje projektnih aktivnosti v Sloveniji s poudarkom na porečju reke Vipave.

Projekt BEWATER simbolizira prehod tehnološkega upravljanja z vodami k novi viziji načrtovanja in upravljanja s strani vseh deležnikov.

Projekt temelji na procesu prenosa znanja iz znanosti na družbo ter vzajemnega učenja.

Spremljajte aktivnosti in rezultate projekta BeWater na internetni strani projekta http://www.bewaterproject.eu ali http://www.izvrs.si/bewater-making-society-an-active-participant-inwater-adaptation-to-global-change, všečkajte projekt na Facebook profilu “Bewater Project” ali ga spremljajte na Twitterju @bewater_project.

Več informacij:

dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič: aleksandra.krivograd@izvrs.si
dr. Nataša Smolar-Žvanut: natasa.smolar@izvrs.si
Manca Magjar: manca.magjar@izvrs.si