MR iz gospodarstva

Podjetje Hidrotehnik d.d. je izvajalec projekta Mladi raziskovalci iz gospodarstva, pri katerem je kot soizvajalec udeležena tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen projekta je, da mladi raziskovalec z delom na temeljnih raziskavah za potrebe predlagatelja in podpornimi aktivnostmi, ki so potrebne za izvedbo temeljnih raziskav, v času podiplomskega študija pridobi nova temeljna znanja, ki predstavljajo izviren prispevek k znanosti. Tema raziskave je optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka, s čimer želimo prispevati k celostnemu načrtovanju rabe razpoložljivih vodnih virov, s poudarkom na rabi za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Sofinanciranje projekta Mladi raziskovalci iz gospodarstva (generacija 2010) se je zaključilo s koncem meseca julija 2014. V nadaljevanju je kratek povzetek opravljenih raziskav.

Umestitev ter vzpostavitev delovanja nove infrastrukture v nekem prostoru (npr. velike pregrade, namakalni sistemi) je organizacijsko in strokovno zahteven projekt, vendar šele prvi korak proti ciljem, ki jih z gradnjo nove infrastrukture zasledujemo. Že vnaprej je treba zagotoviti, da bodo tovrstni projekti v času svoje življenjske dobe uporabljeni v največji možni meri. V raziskavi je bil obravnavan sistem Vogršček (SV) (zadrževalnik Vogršček in namakalni sistemi), ki je najpomembnejši element razvoja kmetijskega sektorja v spodnji Vipavski dolini. Namen raziskave je bil definirati obstoječe stanje SV, definirati potenciale, analizirati vzroke za trenutno stanje ter definirati scenarije razvoja SV v prihodnosti. V raziskavi je bil za analizo akterjev uporabljen pristop, usmerjen k akterjem (actor oriented), ki temelji na umestitvi akterjev v širši družbeno-politični in ekonomski kontekst. Osnova uporabljenega pristopa je identifikacija akterjev, identifikacija družbenih praks delovanja akterjev, opazovanje socialnih omrežij ter pojasnjevanje procesov pridobivanja moči in vpliva akterjev obravnavanega sistema. Kot podporne študije za analizo infrastrukture sistema Vogršček so bile opravljene analize:

  • rabe namakalnega sistema in zadrževalnika,
  • gospodarske javne infrastrukture na območju,
  • vodna bilanca zadrževalnika,
  • kakovost vode v zadrževalniku.

V raziskavi so bile potrjene hipoteze:

  1. da lahko sodelovanje akterjev in njihovo dogovarjanje prispeva k dogovoru o optimizaciji rabe in izkoriščenosti sistema zadrževalnik – namakalni sistem,
  2. (posredno potrdili) da se na podlagi definiranih razmerij o rabi sistema lahko oblikuje izboljšana institucionalna ureditev delovanja in upravljanja sistema ter
  3. da imajo akterji v praksi večji/manjši vpliv na delovanje sistema, kot je to s pravnimi podlagami za sistem določeno.

Ob koncu raziskave oblikovani potencialni scenariji razvoja SV upoštevajo rezultate vseh opravljenih analiz. Glede na ugotovljene pravne okvire in trenutna razmerja med akterji je bilo ugotovljeno, da le en scenarij vodi k razvoju SV ter kmetijske (in drugih) dejavnosti na območju. Predlagano metodologijo optimizacije rabe, delovanja in upravljanja sistema lahko z modifikacijami prenesemo v drugo okolje, kjer želimo optimizirati podoben sistem. Predlagane rešitve in oblikovani scenariji so v pomoč odločevalcem pri sprejemanju odločitev o razvoju sistema v prihodnosti.