Izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja voda

Podrobnejši opis o izvajanju gospodarske javne službe na področju urejanja voda, ki je glavna dejavnost družbe Hidrotehnik d.o.o. se nahaja na povezavi: Izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja voda.

Družba Hidrotehnik d.o.o. je pridobila koncesijo za urejanje vodotokov na področju osrednje Save in Soče. Za potrebe opravljanja vodnogospodarske dejavnosti ima družba organizirani enoti v Ljubljani in v Novi Gorici, ki izvajata storitve na podlagi koncesijskih pogodb za:

  • povodje srednje Save, ki obsega 3.966 km2 oz. 19,70% ozemlja Republike Slovenije in zajema naslednje hidrosisteme: HS Sava, HS Ljubljanica, HS Kamniška Bistrica, HS Krka in HS Kolpa,
  • povodje Soče, ki obsega 2.323 km2 oziroma 11,54% ozemlja Republike Slovenije in ga o sestavljajo: porečje Soče z vodotoki v Goriških Brdih, porečje Idrijce in Bače ter porečje Vipave.

Vzdrževanje vodnih zemljišč se izvaja na podlagi letnega programa gospodarske javne službe, ki ga izvaja koncesionar na podlagi koncesijske pogodbe. Glede na dejstvo, da se vodni režim neprestano spreminja se tekom leta lahko spremeni oziroma dopolni tudi letni program javne službe v okviru razpoložljivih sredstev.

zemljevid_obmocje_sava_soca.jpg