EU projekt SedALP

Projekt SedAlp ("Sediment management in Alpine basins: integrating sediment continuum, risk mitigation and hydropower") - "Upravljanje s sedimenti v porečjih alpskih rek: povezovanje kontinuuma rečnih plavin, zmanjševanja naravnih tveganj in upravljanja hidroenergetskih objektov" - je financiran iz programa Evropskega teritorialnega sodelovanja »Alpski prostor« v okviru 3. prednostne naloge Okolje in preprečevanje tveganja. Konzorcij projekta SedAlp je vključeval partnerje iz 5 alpskih držav, ki so si v okviru projekta zavzemali za bolj celostno načrtovanje na področju problematike plavin in plavja v alpskih porečjih. IzVRS je v okviru projekta SedAlp skupaj s podizvajalcem Hidrotehnikom preučeval testno hudourniško območje Bistričice in povodje Kamniške Bistrice v okviru občine Kamnik z nekaterih vidikov procesov in pojavov sproščanja, premeščanja in odlaganja plavin in lesenega plavja. Na osnovi ugotovitev iz testnega območja, rezultatov skupnih čezmejnih aktivnosti in sinergijskih vplivov rezultatov vseh sodelujočih parterjev so se v okviru projekta oblikovale praktične strokovne podlage za optimiziranje upravljanja s plavinami in lesenim plavjem in posledično racionalnejše porabe javnih sredstev in večje varnosti prebivalcev in infrastrukture.