Betonarna

Družba Hidrotehnik d.o.o. ima lastno proizvodnjo betonskih mešanic v betonarni Topole pri Mengšu, kjer proizvede 80% betona za trg in 20% za lastne potrebe. Betonarna je redno certificirana. Letna kapaciteta betonarne je 70.000 m3. Beton je možno naročiti tudi preko spleta (info@hidrotehnik.si). Možna je tudi dostave betonskih mešanic na gradbišča ter črpanje betonov.

Pri ravnanju z betonom je potrebno upoštevati varnostna opozorila (stavki o nevarnosti) in napotke (previdnostni stavki), razvidni iz dokumenta ("Etiketa za sveži beton") priloženim v nadaljevanju:

  • "Beton vsebuje portland cement" (CAS:65997 – 15-1, EINECS: 266 – 043-4)
    • Opozorilna beseda: NEVARNO

Pri ravnanju z betonom je treba upoštevati vsebino dokumenta "Varnostni list za beton", izdelanim v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH) in Uredbe (ES) 453/2010 in priloženim v nadaljevanju.