Avgust 2012

Izvedba kabelske kanalizacije RTP Grosuplje-RP Škofljica II faza

30 Avgust, 2012

Izvedba kabelske kanalizacije RTP Grosuplje-RP Škofljica II faza

Družba Hidrotehnik je izvedla dela 2. Faze povezave kabelske kanalizacije RTP Grosuplje-RP Škofljica med Šmarjem Sap in naseljem Sela pri Grosupljem. Izvedena je bila elektrokabelska trasa v skupni dolžini 3500 m.

Območje naselja Škofljica ni imelo zagotovljenega dvostranega napajanja z SN električno energijo. Zato se je podjetje Elektro Ljubljana odločilo izvesti kabelsko kanalizacijo s pripadajočimi glavnimi vozlišči in pomožnimi linijskimi jaški ter 20kv SN kablovod na odseku med RTP Grosuplje in Škofljico. Projekt je razdeljen na tri faze.

Več...

Rekonstrukcija in premostitve hudournika v SC Planica

20 Avgust, 2012

Rekonstrukcija in premostitve hudournika v SC Planica

Dne 20.08.2012 je družba Hidrotehnik z naročnikom Zavod za šport Republike Slovenije Planica podpisala pogodbo o izvedbi projekta Rekonstrukcija in premostitve hudournika v SC Planica. V sklopu del bo izvedena ureditev zgornjega in srednjega odseka hudournika Nadiža.

Investitor Zavod za šport RS Planica želi obnoviti in razširiti obstoječi kompleks skakalnic v Planici ter zgraditi novi "Nordijski center Planica". Iz urbanistične zasnove območja je razvidno, da območje predvidenega Nordijskega centra Planica sestavljajo:

Več...