Julij 2012

Povzetek 17. seje skupščine družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana

19 Julij, 2012

Povzetek 17. seje skupščine družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana

Uprava družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana obvešča delničarje, da je bilo na 17. seji skupščine delničarjev dne 19.7.2012 ob 9.00 uri prisotnih 84,71 % (štiriinosemdeset celih enainsedemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.

 

Predlagani sklepi št. 1, 2.1, 2.2 in 3 so bili na skupščini delničarjev soglasno sprejeti. Skupščina je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011. Na podlagi sprejetega sklepa o uporabi bilančnega dobička se bo delničarjem izplačala dividenda v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu.

Več...

Otvoritev prenovljenega Grudnovega nabrežja

18 Julij, 2012

Otvoritev prenovljenega Grudnovega nabrežja

S prenovo Grudnovega nabrežja v skrčenem območju od rečnega korita do žive meje, klopi in iztekov klančin v prečni smeri na Ljubljanici, se je investitor Turizem Ljubljana, MOL lotil še enega dela rečne promenade. Tako udejanja postopno prenovo poteze vzdolž struge Ljubljanice, ki jo pokriva celosten projekt Prenove prostorskih in naravnih prvin porečja Ljubljanice od Špice do Šentjakobskega mostu.

Družba Hidrotehnik d.d. je projekt prenove Grudnovega nabrežja II. faza uspešno izvedla v času od 19.3.2012 do 9.7.2012.

Več...

Gospodarjenje z varovalnimi gozdovi v podnebno nestabilnem okolju

17 Julij, 2012

Gospodarjenje z varovalnimi gozdovi v podnebno nestabilnem okolju

Družba Hidrotehnik je 12. junija in 17. julija aktivno sodelovala pri izvedbi izobraževanja z naslovom "Gospodarjenje z varovalnimi gozdovi v podnebno nestabilnem okolju", ki je potekalo v Solčavi (Center Rinka) in na učni ploskvi projekta Manfred v Logarski dolini. Organizator in nosilec izobraževanja je bil Zavod za gozdove Slovenije.

Več...